Vad är Gazyvaro?

Gazyvaro (obinutuzumab) en humaniserad CD20-antikropp av typ II som är godkänd för att användas som behandling av patienter med tidigare obehandlat follikulärt lymfom samt patienter med svårbehandlade lågmaligna lymfom och som tidigare behandlats med MabThera. Gazyvaro är även godkänt för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Läs mer om de tre olika godkända indikationerna.

Liksom Roches antikropp MabThera (rituximab) en chimär CD20-antikropp av typ I, som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, är Gazyvaro utvecklad för att specifikt rikta sig mot CD20-positiva B-celler. CD20 är ett protein som finns på ytan på vissa av B-lymfocyter, inte minst de som omvandlas till tumörceller vid utveckling av malignt lymfom. Gazyvaro är en glykomodifierad CD20-antikropp av typ II, och är utformad för att angripa och förstöra dessa B-celler både direkt och tillsammans med kroppens immunförsvar. Den har en större antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) och fagocytos (ADCP) samt ger en större direkt celldöd än MabThera. Läs mer om verkningsmekanismen.

Två direkt jämförande fas III-studier (GALLIUM och CLL11) med Gazyvaro och MabThera, och i kombination med cytostatika har visat att Gazyvaro har en överlägsen effekt avseende progressionsfri överlevnad (PFS)1,2.

 

 

Gazyvaro vid första linjens behandling av follikulärt lymfom

Målet med behandlingen är få bästa möjliga effekt med primärbehandlingen för att fördröja återfall. Mabthera i kombination med kemoterapi har förbättrat behandlingen markant av follikulärt lymfom. Med tiden får patienter med follikulärt lymfom emellertid återfall. Varje återfall gör det svårare att behandla sjukdomen, och en tidig progression efter första linjens behandling är associerad med en försämrad överlevnad. Gazyvaros visade effekt vid follikulärt lymfom.

Doseringschema för Gazyvaro är olika vid behandling av follikulärt lymfom jämfört med behandling vid kronisk lymfatisk leukemi. Läs mer om profylax, premedicinering, dosering, bredning och förvaring.

Information om säkerhetsprofil i samband med behandling med Gazyvaro.

 

Läs mer

Se EMAs video som förklarar vad märkningen med svart triangel innebär.

Källa: EMA

 

Referenser

  1. Marcus R, et al. Obinutuzumab-based induction and maintenance prolongs progression-free survival (PFS) in patients with previously untreated follicular lymphoma: primary results of the randomized phase 3 GALLIUM study. N Engl J Med 2017; 377:1331-1344.
  2. Goede V et al. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2014; 370:1101-1110.

 

M-SE-00000436