Vad är POLIVY® (polatuzumab vedotin)?

I januari 2020 godkände EU-kommissionen POLIVY för behandling av patienter med relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (R/R DLBCL) som inte är kandidater för hematopoetisk stamcellstransplantation1. Sedan 11 september 2020 rekommenderar även NT-rådet (Nya Terapier-rådet) POLIVY.6 För mer information hänvisar vi till NT-rådets hemsida.

Polatuzumab vedotin är ett CD79b-riktat antikroppskonjugat som avger en potent anti-mitotisk substans (monometyl-auristatin E, MMAE) till B-celler, vilket resulterar i att de maligna B-cellerna går i apoptos.

CD79b är en komponent på B-cellsreceptorns cellyta. Den uttrycks både på normala och maligna B-celler, inklusive >95 % av diffust storcelligt B-celllymfom (DLBCL).

Läs mer om verkningsmekanismen

 

Stort behov av nya behandlingsmöjligheter

Behovet av nya behandlingsmöjligheter för de patienter som inte får något svar eller återinsjuknar i DLBCL efter första linjens behandling och som inte är kandidater för stamcellstransplantation, är idag mycket stort2–4

Behandling med POLIVY som ges i kombination med bendamustin och rituximab (BR), mer än fördubblar den totala överlevnaden jämfört med behandling med enbart bendamustin och rituximab (12,4 månader vs 4,7 månader) (HR=0,42, 95 % KI 0,24–0,75, p=0,0023)*1,5

Effektdata för POLIVY vid behandling av R/R DLBC

 

*Median observationstid 22 månader och 30 månader.

Se EMAs video som förklarar vad märkningen med svart triangel innebär.

Källa: EMA

 

Referenser

  1. POLIVY produktresumé, fass.se
  2. Sehn L, Gascoyne RD. Blood 2015;125:22–32. 
  3. Rovira J, et al. Ann Hematol 2015;94:803–12. 
  4. Montoto S, et al. Ann Onc 2002;13:523–30.
  5. Sehn LH, et al. J Clin Oncol 2020;38(2):155–65.
  6. NT-rådets rekommendation, janusinfo.se/POLIVY

M-SE-00000436

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00