Om Ocrevus

Ocrevus (ocrelizumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel utvecklat för att rikta sig mot CD20-positiva B-celler. CD20 är ett protein som finns på ytan av kroppens B-celler. Dessa celler spelar en nyckelroll i inflammationen som uppstår vid multipel skleros och som resulterar i skador på myelin och axoner. Dessa skador leder på sikt till funktionsnedsättning hos de flesta personer med MS.

Ocrevus är godkänt för behandling av multipel skleros som första läkemedel i klassen anti-CD20 läkemedel.

Fas III studieprogrammet för Ocrevus omfattar studierna OPERA I, OPERA II och ORATORIO i vilka drygt 2,400 patienter deltagit.

Indikationer för behandling

Ocrevus är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.

Ocrevus är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidig primärprogressiv multipel skleros (PPMS) med avseende på sjukdomsduration och nivå av funktionsnedsättning samt bilddiagnostiska fynd karakteristiska för inflammatorisk aktivitet. 

Till grund för godkännandet ligger en omfattande regulatorisk utvärdering kring effekt och säkerhet vid behandling med Ocrevus. 

Läs bedömningen från Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga råd.

Förutom godkännandet inom EU är Ocrevus också godkänt för behandling av MS i en rad länder bland annat i USA, Kanada, Australien och Schweiz. Hittills har mer än 50 000 patienter behandlats med Ocrevus.

Roche är pionjärer inom anti-CD20 forskning, vilket tidigare resulterat i läkemedel för användning vid blodcancer och reumatism. Redan 2008 fanns ett antal olika anti-CD20 antikroppar i våra forskningslaboratorier, alla med unika egenskaper. För behandling av multipel skleros valdes den humaniserade antikroppen ocrelizumab som bedömdes vara det mest lämpliga valet för patienter med MS.

 

OCREVUS® (ocrelizumab). Farmakoterapeutisk grupp: Selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod: L04AA36. (Rx, EF) Indikationer: Ocrevus är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Ocrevus är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidig primärprogressiv multipel skleros (PPMS) med avseende på sjukdomsduration och nivå av funktionsnedsättning samt bilddiagnostiska fynd karakteristiska för inflammatorisk aktivitet. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Pågående aktiv infektion. Patienter med svår immunsuppression. Kända aktiva maligniteter. Varning och försiktighet: Risk för PML kan inte uteslutas. I kliniska studier har ett ökat antal maligniteter (inklusive bröstcancer) observerats hos patienter som behandlats med ocrelizumab jämfört med kontrollgrupperna. Incidensen var emellertid jämförbar med den som förväntas hos en MS population. Beredningsform och förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Varje förpackning innehåller en injektionsflaska 300 mg ocrelizumab i 10 ml. Ocrevus produktresumé, fass.se.

 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00

SE/OCRE/0118/0001

Nu finns digital patientinformation om OCREVUS 

Information för patienter som behandlas med OCREVUS finns nu tillgängligt även digitalt. Du kan välja om du vill informera dina patienter med hjälp av våra enkla broschyrer eller hänvisa dem direkt till www.ocrevuspatientinfo.se.
Välkommen att klicka dig in!

Nyhet - Svenska MS-sällskapet har publicerat behandlingsriktlinjer för OCREVUS

Behandlingsriktlinjer för OCREVUS är nu publicerade av Svenska MS-sällskapet för vuxna patienter med skovformad eller progressiv inflammatorisk MS (PPMS och SPMS).

Läs behandlingsriktlinjerna här

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga råds kommentar om Ocrevus.

Läs bedömningen av Ocrevus