Vi håller på att uppdatera informationen på denna sida med aktuella data,
 kontakta oss gärna vid frågor.


 

ALECENSA

ALECENSA (alectinib) är ett oralt, målinriktat läkemedel för behandling vid avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en ALK-(anaplastisk lymfomkinas) translokation dvs ALK+ NSCLC. Denna typ av läkemedel kallas ALK-hämmare.

 

Indikationer

Alecensa som monoterapi för första linjens behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv, avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). 

Alecensa som monoterpi för behandling av vuxna patienter med ALK-positiv avancerad NSCLC som tidigare behandlats med crizotinib.

 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00

 

M-SE-00000166, mars 2020