Om Kadcyla 

Vad är Kadcyla?

Kadcyla (trastuzumab emtansin) är ett antikropp läkemedelskonjugat för adjuvant behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer hos patienter med kvarvarande sjukdom efter neoadjuvant behandling samt andra linjens behandling av metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Den målriktade behandlingen möjliggör frisättning av cytostatikum direkt i cancercellerna och minskar antalet cytostatikarelaterade biverkningar.1-3

2019 godkändes Kadcyla som adjuvant behandling för patienter med tidig HER2-positiv bröstcancer och kvarvarande sjukdom efter neoadjuvant behandling. Behandlingen ges under 14 cykler och minskar risken för återfall eller död med 50 % (HR=0,50, 95 % KI: 0,39–0,64, p<0.0001) jämfört med Herceptin.1

Vid andra linjens behandling av metastaserad HER2-positiv bröstcancer förlänger Kadcyla medianöverlevnaden med 5,8 månader (25,1 vs 30,9 månader, HR: 0,68, p<0,001) och ökar den progressionsfria överlevnaden med 3,2 månader (6,4 vs 9,6 månader, HR: 0,65, p<0,001) jämfört med Lapatinib och Xeloda.2, 3

Behandling med Kadcyla rekommenderas idag som adjuvant behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer i remissversionen av det Nationella vårdprogrammet för bröstcancer och som andra linjens behandling vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer både i det nationella vårdprogrammet och av Socialstyrelsen och NT-rådet4–6.

Kadcyla på 100 sekunder

0:00 / 1:42

  

 

Referenser

  1. von Minckwitz G, et al. N Engl J Med 2019;380:617–28.
  2. Kadcyla produktresumé 17 september 2018. 
  3. Verma S et al. N Engl J Med 2012;367:1783–91 (including Supplementary Appendix). 
  4. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram Bröstcancer. Remissversion, september 2019.
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 – Stöd för styrning och ledning.
  6. NT-gruppens yttrande till landstingen gällande trastuzumab-emtansin (Kadcyla®), 2014-05-07.

M-SE-00000207