Om Kadcyla 

Vad är Kadcyla?

Kadcyla är ett antikropp-läkemedelskonjugat för andra linjens behandling av metastaserad HER2-positiv bröstcancer1. Den målriktade behandlingen möjliggör frisättning av cytostatikum direkt i cancercellerna1, 2. Kadcyla förlänger medianöverlevnaden med 5,8 månader och ökar den progressionsfria överlevnaden med 3,2 månader*, 2. Dessutom är de flesta cytostatikarelaterade biverkningarna färre2.

Kadcyla rekommenderas som andra linjens behandling vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer i både det nationella vårdprogrammet för bröstcancer och av socialstyrelsen och är rekommenderat av NT-rådet3, 4, 5.

Om målet med behandlingen är förlängd överlevnad med minskad systemisk påverkan är Kadcyla vägen dit2.

Kadcyla på 100 sekunder

 

Indikation1

Kadcyla, som monoterapi, är indicerat för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer som tidigare fått trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination. Patienter ska antingen:

  • fått tidigare behandling för lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom eller
  • utvecklat sjukdomsrecidiv under eller inom sex månader efter adjuvant behandling

Verkningsmekanism1

Kadcyla var det första antikropp-läkemedelskonjugatet vid HER2-positiv bröstcancer1. Den monoklonala antikroppen trastuzumab binder till HER2-receptorn och den cytotoxiska komponenten DM1 (maytansinderivat) frisätts inne i tumörcellerna och verkar genom att hämma mikrotubuli. En stabil bindning mellan antikropp och cytostatikum kan begränsa systemisk frisättning av DM1.

 

 

Se filmen som beskriver verkningsmekanismen här

 

Dosering

Rekommenderad dos av Kadcyla är 3,6 mg/kg kroppsvikt administrerad som en intravenös infusion var tredje vecka (21-dagars cykel)1.

Patienter ska behandlas fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet1.

Startdosen ska administreras som en 90 minuters intravenös infusion. Patienter ska observeras under infusionen och minst 90 minuter efter den första infusionen avseende feber, frossa eller andra infusionsrelaterade reaktioner1.

Om den tidigare infusionen tolererades väl kan efterföljande doser av Kadcyla administreras som 30 minuters infusioner. Patienter ska observeras under infusionen och minst 30 minuter efter infusionen1.

Behandlingen kräver ingen förmedicinering eller laddningsdos1.

Om en patient missar en planerad dos bör den administreras så snart som möjligt. Nästa planerade behandlingscykel ska inte inväntas. Doseringsschemat ska justeras för att bibehålla ett intervall på 3 veckor mellan doser. Nästa dos ska administreras i enlighet med doseringsrekommendationerna1,2.

Om en dosreduktion gjorts, ska Kadcyladosen inte ökas igen1.

 

Undvik felmedicinering! 

Läs Kadcyla SPC innan förskrivning. Kadcyla (trastuzumab emtansin) och Herceptin (trastuzumab) är två mycket olika produkter med olika aktiva substanser.

  1. Byt inte ut eller kombinera Kadcyla mot/med Herceptin.
  2. Administrera inte Kadcyla i kombination med kemoterapi.
  3. Administrera inte Kadcyla i doser högre än 3,6 mg/kg var tredje vecka.

  

 

För fullständig förskrivningsinformation, se produktresumén på fass.se

 

Referenser

  1. Kadcyla produktresumé, fass.se.
  2. Verma S et al. N Engl J Med 2012;367:1783–91 (including Supplementary Appendix). [Published correction appears in: N Engl J Med 2013;368:2442].
  3. http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Trastuzumab-emtansin-%28Kadcyla%29-140507.pdf
  4. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-2
  5. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/gallande-vardprogram/

 

SE/KAD/1218/0010