Esbriet (pirfenidon)

Indikation

Esbriet (pirfenidon) är ett oralt läkemedel med antifibrotiska och antiinflammatoriska egenskaper som är indicerat till vuxna patienter för behandling av lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF).

Esbriet Verkningsmekanism

Esbriets (pirfenidon) exakta verkningsmekanism är inte helt klarlagd, men de dokumenterade egenskaperna hos Esbriet är både antifibrotiska1 och antiinflammatoriska2

IPF är en kronisk fibrotisk och inflammatorisk lungsjukdom som påverkas av syntes och frisättning av proinflammatoriska cytokiner och tillväxtfaktorer som IL 1β (interleukin-1-beta), TNF α (tumörnekrosfaktor alfa) och TGF β (transforming growth factor beta) som tros vara en av de viktigaste faktorerna för fibrosbildning3. I studier inklusive djurmodeller har man sett att pirfenidon dämpar fibroblastproliferationen, kollagensyntesen och den ökade biosyntes och ackumulering av extracellulär matrix som förekommer vid lungfibros genom en nedreglering av bland annat TGF β och IL 1β och i TNF α2-4.

 

Referenser

  1. Di Sario A, et al. J Hepatol 2002;37:584−591
  2. Oku H, et al. Eur J Pharmacol 2008;590:400−408
  3. Esbriet Produktresumé  2017-06-26
  4. Nakazato H, et al. Eur J Pharmacol 2002;446:177-185

 

SE/EST/0717/0013(1)

 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00